top of page
Colorful Abstract Shapes

תקנון והצהרת נגישות

ברוכים הבאים.


בבקשה קראו בעיון רב את כלל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון") וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת מבית שירה זיו במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו.

Colorful Abstract Shapes

להלן התקנון-

אחריות
שירה זיו לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות בכל מובן שיהיה.
מובהר כי ידוע ללקוחה ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של שירה זיו לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים והפעילויות המוצעים, שירה זיו איננה מתחייבת כי לא יהיו תקלות מכל סוג.


התמורה
התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין השתתפות בסדנאות, תקבע על ידי שירה זיו ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה אצל שירה זיו.

יובהר כי שירה זיו שומרת על זכותה לעדכן את גובה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

שירה זיו מציעה לקהל רוכשי השירותים זכות ביטול והשבה של התמורה אשר שולמה על ידם, בכפוף לעמידתו המלאה של המבקש לבטל, בכל תנאי מדיניות הביטול כמפורטים בתקנון פעילות זה ו\או כפי שאושרו בכתב ללקוח על ידי שירה זיו.

התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, שירה זיו שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות, בין היתר באמצעות אפליקציות תשלום, תשלום במזומן ו\או באמצעות העברה בנקאית בתיאום מראש.

יובהר כי רק לאחר הסדרת תנאי התשלום תתאפשר ללקוח\ה גישה לשירותים.

 

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת
בגין רכישת השירותים המוצעים, במידה ולא צויינה מדיניות ביטולים ספציפית בדף המידע של השירות ו/וא בהסכם אישי בכתב תחול מדיניות החזרה כדלקמן:

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, יהיה הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו מכל סיבה שתהא ויהא זכאי להחזר כספי בניכוי דמי הביטול על סך 100 ש"ח או 5% מערך העסקה (הנמוך מביניהם).

זאת תוך 14 ימים מתאריך ביצוע העסקה, ולא יאוחר מ-7 ימים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית.

ביטול כרטיס על פי חוק (חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010) ניתן לבטל עסקה 14 יום מרגע ביצועה, ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימים קודם למועד הארוע. 

למען הסר ספק, החל מ-7 ימי עבודה לפני תחילת הסדנא לא יתאפשר ביטול ולא ינתנו החזרים כספיים.  

במידה והלקוח מעביר את השתתפותו ללקוח אחר המוסכם על שירה זיו, יהא זכאי להחזר כספי מלא.

הודעת ביטול כאמור תימסר לשירה זיו ורק לאחר קבלת אישור ביטול יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר של התמורה ששולמה על ידו.

במקרה בו בוטלה הפעילות על ידי שירה זיו, יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששולמה על ידו. פעולת הביטול תבוצע על ידי שירה זיו לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים ממועד הפעילות שבוטלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין שרותים של מוצרים דיגיטליים, מפגשים אישיים, או שירות הניתן באופן אישי – לא ניתן יהיה לבטל את העסקה במידה והשרות סופק כבר במלואו או בחלקו.

למען הסר ספק , שירה זיו שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

 

הגנת הפרטיות
שירה זיו מקפידה על כללי הגנת הפרטיות והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. שירה זיו תהא רשאית לשנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את נהלי הגנת הפרטיות הנהוגים בה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל שירה זיו מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי שנמסרו אליה לצד ג' וכל פרטים אחרים.

 

הצהרת נגישות

בעלת האתר רואה חשיבות רבה בהנגשת האתר לצרכן אף כי האתר פטור לפי החוק מביצוע הנגשה לפי סעיף 35 ו' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

בעלת האתר תשקיע את כל המאמצים על-מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולהשיב לכל פנייה במקצועיות ובמהירות.

אם נתקלת בקושי לגלוש באתר, אם תרצה להודיע על היעדר התאמות נגישות, לבקש ביצוע הנגשה או אם תרצה להפנות את תשומת לבה לנושא כלשהו בתחום, באפשרותך לפנות אליה באמצעות פרטי יצירת הקשר הבאים-

שירה זיו

המלאכה 19, בנימינה

 דוא"ל- the.shiraziv@gmail.com

טלפון- 054-6563039

bottom of page